Inhuldigingsrede van 28 oktober 1840

Edel Mogende Heeren!

De gewigtige dag is verschenen, waarop Ik U Edel Mogenden, vertegenwoordigers des Nederlandschen Volks, mag begroeten, om Ons bij eede wederkeerig te verbinden tot het in stand houden, met vereenden wil en vereende krachten, dier maatschappelijke waarborgen, welke de grondslagen zijn der welvaart van het geliefde Vaderland.

Inhuldiging Koning Willem II in de Grote Kerk in Amsterdam, 1840
Inhuldiging Koning Willem II in de Grote Kerk in Amsterdam, 1840

De getrouwe Hoofdstad ziet Ons hier bijeengekomen, om gevolg te geven aan het wijze voorschrift: dat, bij het aanvaarden der Regering, de Koning zich aan zijn Volk toewijde, en dat het Volk Hem als Koning huldige. Ik ben bereid, om, voor het oog des Allerhoogsten, de heilige belofte af te leggen, welke het tot de schoone taak van mijn leven maakt de Grondwet te handhaven, de onafhankelijkheid van het Rijk te verdedigen en te bewaren, de vrijheid en regten van al Mijne Onderdanen te beschermen, en de algemeene welvaart door de niiddelen, Mij bij de Wetten gegeven, te bevorderen.

Uit den mond van U Edel Mogenden, als tolken van Nederland, de verklaring te vernemen, welke het onderpand bevat van deszelfs verknochtheid en trouw, en van de gezindheid van U Edel Mogenden, zal dierbaar zijn aan Mijn hart, voor geene andere voldoening in gelijke mate geopend, als voor het bezit der liefde en der achting van een regtschapen, vrij en gelukkig Volk.

Zoo ergens, dan ontmoeten zich hier regten en pligten in de wenschelijkste overeenstemming, en vinden zij eenen onwankelbaren steun in de edelste gevoelens en in eene volledige gelijkheid van bedoelingen en belangen.

Moge deze verhevene plegtigheid eenen duurzamen indruk achterlaten, en moge deze dag, – de getuige hoe Koning en Volk den regel hunner onderlinge betrekkingen eendragtiglijk beijveren, – onder Gods zegen de voorbode zijn van een tijdvak, waarin vrede en voorspoed op den geliefden Geboortegrond heerschen, en de uitstekende hoedanigheden van het Nederlandsch karakter zich meer en meer krachtvol ontwikkelen!