Troonrede van 19 oktober 1840

Edel Mogende Heeren! Voor de eerste maal na het aanvaarden der regering op dezen zetel plaats nemende, worden Mijne gedachten henengeleid naar Mijnen hoogstgeëerbiedigden en hartelijk geliefden Vader, die gedurende eene zoo lange reeks van jaren den troon tot sieraad heeft verstrekt. U Edel Mogenden kennen de redenen, welke Hem hebben bewogen, om de Kroon …